OVK-besiktning i Stockholm: Förbättra ditt inomhusklimat

03 juni 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

I Stockholm stads pulserande liv och aktiviteter är det av vital betydelse att inte bara yttre miljöer utan även inomhusklimat håller hög standard. OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en lagstadgad inspektion som säkerställer att ventilationssystem i fastigheter fungerar korrekt och är säkra för dess användare. Denna artikel ger dig en djupare inblick i varför OVK-besiktning är så viktig, hur processen går till och var du kan vända dig för professionell service i Stockholm.

Varför är OVK-besiktning viktigt?

En OVK besiktning i Stockholm är en lagstadgad kontroll av byggnaders ventilationssystem och måste utföras regelbundet. Kontrollen syftar till att förbättra inomhusmiljön för både boende och verksamma i byggnaden, samtidigt som den minskar energiförbrukningen och därmed bidrar till en mer hållbar miljö. I Stockholm, som är en av Europas mest dynamiska huvudstäder, är behovet av kvalitativ inomhusluft särskilt angeläget. Dåliga ventilationssystem kan leda till allt från dålig luftkvalitet och mögelproblem till ökade energikostnader och i värsta fall hälsorisker. OVK-besiktningen är därmed en viktig del av fastighetsunderhållet. OVK-besiktningen innebär att en certifierad besiktningsman granskar fastighetens ventilationssystem. Besiktningsmannen kontrollerar bland annat att ventilationen är rätt inställd, att luftflödena är tillräckliga och att inga hinder föreligger som kan störa systemets funktion. I samband med besiktningen kan också energieffektiviserande åtgärder identifieras, vilket på sikt kan sänka kostnader för fastighetsägare och hyresgäster.

OVK besiktning i Stockholm

Hur går en OVK-besiktning i Stockholm till?

En OVK-besiktning i Stockholm följer ett standardförfarande, som säkerställer att alla relevant aspekter beaktas. För det första måste en ackrediterad och certifierad besiktningsman anlitas, vilken ansvarar för att genomföra kontrollen enligt gällande lagar och regler. Under besiktningen kommer besiktningsmannen att:

  • Kontrollera att ventilationssystemet är helt och rent.
  • Mäta luftflöden och se till att dessa överensstämmer med de värden som fastighetsritningar och andra dokumentationer kräver.
  • Bedöma om det finns några tecken på mögel eller fuktskador.
  • Kontrollera filtreringssystem och eventuella frånluftsdon.
  • Se över att samtliga reglage och justeringsmöjligheter är tillgängliga och fungerar korrekt.

Efter besiktningen utfärdar besiktningsmannen ett protokoll som visar om ventilationssystemet är godkänt eller om det finns anmärkningar som måste åtgärdas. Om allt är i sin ordning får fastigheten ett intyg som visar att den klarar de krav som ställs av OVK. Om brister upptäcks måste fastighetsägaren åtgärda dessa och därefter genomgå en ny besiktning.

Före och efter OVK-besiktningen

Förberedelser inför OVK-besiktningen kan skilja sig något beroende på den enskilda fastighetens förhållanden, men det är viktigt att fastighetsägaren ser till att alla delar av ventilationssystemet är tillgängliga för inspektion. Det kan exempelvis innebära att möbler eller andra föremål som blockerar ventilationsdon måste flyttas. Om åtgärder krävs efter besiktningen är det fastighetsägarens ansvar att säkerställa att dessa genomförs. Det kan handla om allt från enklare justeringar till mer omfattande renoveringar av ventilationssystemet. Det är viktigt att följa upp detta då ett undermåligt ventilationssystem inte bara påverkar inomhusklimatet negativt utan också kan leda till sanktioner mot fastighetsägaren.

Fler nyheter